شیوع ویروس کرونا و به تعویق افتادن برگزاری کنفرانس ها