امروز : شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/04
166 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
152 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه آزاد تهران مركزي
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/18
59 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/31
41 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه شهید بهشتی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/22
32 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/18
28 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/29
8 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/25
4 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
10 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
10 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/28
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
72 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
66 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/04
پایان یافته
شهر برگزاری :
کشور گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/16
178 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/30
71 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
30 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
30 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران